Användarvillkor www.eniro.se

Allmänna villkor

1. Allmänt om villkoren för användning av innehållet på webbplatsen www.eniro.se

Webbplatsen www.eniro.se ägs och tillhandahålls av Eniro Sverige AB (”Eniro”). Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.

Webbplatsen innehåller databaser, t.ex. samlingar av namn och adresser, som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen. Webbplatsen innehåller också texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag.

Eniro strävar efter att i möjligaste mån se till att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Eniro lämnar emellertid inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Eniro göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

2. Tillåten användning av innehållet på webbplatsen

Det är inte tillåtet att använda publicerade personuppgifter för kommersiellt syfte, för direktreklam eller oönskad e-post.

Med undantag för vad som sägs i nästa stycke är det förbjudet att utan Eniro:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Utan samtycke från Eniro är det tillåtet att för sin egen och den närmaste familjens användning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på webbplatsen. Förutsättningarna för att denna kopiering skall få ske är

 • att kopiorna inte i något sammanhang används i ett kommersiellt syfte,
 • att kopieringen inte sker i digital form (endast papperskopior får göras), och
 • att detta copyrightmeddelande bifogas kopian.

Kopiering i digital form får dock ske vid användning av de av Eniro tillhandahållna sms- och e-posttjänsterna enligt de särskilda villkor som gäller för dessa tjänster. I dessa fall behöver detta copyrightmeddelande inte heller bifogas kopian.

3. Omdömen

På eniro.se förekommer även en webbtjänst med Användargenererade Omdömen (“Omdömestjänsten”). Detta innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Eniros utgivaransvar. Omdömestjänsten är att anse som en elektronisk anslagstavla ("BBS") vilket innebär att lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor är tillämplig (den s.k. BBS-lagen) på de omdömen som lämnas i Omdömestjänsten. Det innebär att den som lämnar omdömet är ansvarig för innehållet. För att tydliggöra detta för dig som användare är innehållet i Omdömestjänsten separerat från övrigt innehåll genom markeringsram i orange och informationstext. De fullständiga Användarvillkoren för Omdömen hittar du längre ner på den här sidan.

4. Länkning m.m.

När du länkar till eniro.se:

 • Länka direkt till våra tjänster
 • Länka direkt till våra resultatsidor och infosidor på Gula Sidorna
 • Vid länkning öppna alltid eniro.se i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar. Använd inte inramade lösningar (d v s använd inte frames). Eniro.se och innehållet på eniro.se ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats.
 • Använd länken till eniro.se på ett neutralt sätt.
 • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Eniros material riskerar att missförstås eller missbrukas.

När du länkar till kartorna på eniro.se:

 • Länka gärna direkt till våra resultatsidor.
 • Det är inte tillåtet att lyfta ut våra kartbilder ur sitt sammanhang. Du får alltså inte spara ner bara kartbilden och använda på en annan webbsida.
 • Kartorna får inte på något sätt förvanskas.

5. Åtgärder mot otillåten användning

Eniro ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Vid otillåten användning kan Eniro komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Otillåten användning kan under vissa förutsättningar leda till att användaren åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt skadestånd. Otillåten användning kan i vissa fall även leda till att användaren döms till böter eller fängelse i högst två år.


Allmänna villkor - Personsök på Eniro

A. Om de allmänna villkoren

Genom att besöka www.eniro.se (”Webbplatsen”) accepterar du dessa vid var tid gällande Allmänna Villkor för Personsök (”Villkoren”).

Utöver Villkoren så gäller Användarvillkor för www.eniro.se för din användning av Webbplatsen.

Eniro Sverige AB (”Eniro”) publicerar information om bland annat Personer och hushåll under fliken Personer på Webbplatsen. Informationen kommer från organisationer som hanterar kontaktuppgifter, t.ex. teleoperatörer som Personer har avtal med (”Kontaktuppgifter”), samt från tilläggsuppgifter från Personerna själva (”Persongenererade Tilläggsuppgifter”).

Villkoren gäller för besökare av Webbplatsen (”Användare”) och omfattar användning av Kontaktuppgifter och Persongenererade Tilläggsuppgifter (gemensamt ”Uppgifter”), samt hur och vilka Persongenererade Tilläggsuppgifter som får läggas upp av Personer på Webbplatsen.

Eniro förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av Villkoren när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av de Villkoren på Webbplatsen.

B. Kontaktuppgifter

Insamling och uppdatering av Kontaktuppgifter

Eniro inhämtar Kontaktuppgifter (här: namn, adress och telefonnummer) från olika leverantörer såsom t.ex. operatörer och i vissa fall andra officiella uppgiftsregister. Person kan själv lägga till, ändra eller ta bort Kontaktuppgifter rörande sig själv genom att kontakta Eniros kundservice eller genom att på eniro.se själv lägga till, göra ändringar eller ta bort Kontaktuppgift och därefter bekräfta dessa ändringar genom uppringning eller SMS från telefonnummer som finns som befintlig Kontaktuppgift för den Person som ändringen avser. De uppgifter som Person själv lägger till eller ändrar gällande Kontaktuppgifter publiceras när de granskats och godkänts av Eniro i enlighet med Eniros vid var tid gällande publiceringspolicy.

För att göra ändringar som avser kontantkort måste du kontakta Kundservice. För att Eniro sedan ska säkerställa att det är du som gjort ändringen så skickar vi en bekräftelse till din folkbokföringsadress.

I de fall som Eniro saknar Kontaktuppgifter från operatörer har vi möjlighet att hämta och publicera uppgifter från folkbokföringsregistret. Eniro är återförsäljare till kreditupplysningsföretaget Valitive AB och de är således leverantören av namn och adress när vi saknar uppgifter från operatör.

Genom att lämna en Kontaktuppgift godkänner du Villkoren samt att lämnad Kontaktuppgift kan publiceras på Webbplatsen och i annan produkt eller tjänst som vid var tid tillhandahålls av Eniro, bolag inom Eniros koncern eller av samarbetspartner till Eniro, och därmed blir tillgänglig för alla som besöker Webbplatsen och eventuella ytterligare publiceringsplatser. Eniro garanterar dock inte att en lämnad Kontaktuppgift publiceras.

Kontaktuppgift omfattas av Eniros utgivaransvar, läs mer här.

Priser och betalningsvillkor för Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter som godkänts av Eniro publiceras kostnadsfritt på eniro.se och Eniro 118 118. I katalogen Din Del ”Privat Personer A-Ö” publiceras grunduppgifterna namn, adress och ett telefonnummer för personer som innehar ett fast telefonabonnemang alternativt ett mobilabonnemang.

C. Persongenererade Tilläggsuppgifter

Tillägg av Persongenererade Tilläggsuppgifter

Som Person kan du även välja att lämna andra uppgifter än Kontaktuppgifter, t.ex. e-mailadress och adress till din hemsida. Vi kallar dessa uppgifter för Persongenererade Tilläggsuppgifter. Här är några exempel på Persongenererade Tilläggsuppgifter:

 • E-postadress
 • Nätverkslänk, såsom Facebook-länk eller Linkedin-länk
 • Hemsida-adress
 • Bild
 • MSN-alias
 • Skype-alias
 • Bloggadress
 • Twitteradress

För att det ska vara tydligt för besökare av Webbplatsen vilka uppgifter som är Persongenererade Tilläggsuppgifter så markeras de med ett grönt i, som du kan klicka på. De Persongenererade Tilläggsuppgifterna förhandsgranskas av Eniro och omfattas därmed av Eniros utgivaransvar.

Vi säkerställer att det är rätt person som lämnar uppgiften genom uppringning eller SMS från telefonnummer som finns som Kontaktuppgift för den Person som Persongenererad Tilläggsuppgift avser. Persongenererade Tilläggsuppgifter som Person själv lägger till eller ändrar publiceras när de granskats och godkänts av Eniro. Eniro förbehåller sig rätten att inte publicera sådan uppgift som kan anses stötande, i strid med lag eller i övrigt är olämplig.

Genom att lämna en Persongenererad Tilläggsuppgift på Webbplatsen godkänner Användaren Villkoren samt garanterar att lämnad Persongenererad Tilläggsuppgift är korrekt och får publiceras på Webbplatsen och i annan produkt och/eller tjänst som vid var tid tillhandahålls av Eniro, bolag inom Eniros koncern eller av samarbetspartner till Eniro, och därmed blir tillgänglig för alla som besöker Webbplatsen och eventuella ytterligare publiceringsplatser.

Bilder

Persongenererad Tilläggsuppgift som består av bild ska visa den Person som lämnat uppgiften. Bilden ska vara klar och tydlig, och får inte inkludera annan Person än den uppgiftslämnande. Person som lämnar Persongenererad Tilläggsuppgift i form av bild intygar i och med lämnande av bilden att denna har rätt till bilden, och att bilden inte gör intrång i annans upphovsrätt eller annan rättighet, samt att den inte på något sätt är olaglig, olämplig eller stötande.

D. Allmänt om Uppgifter på eniro.se

Ansvar för Uppgifter

Eniro strävar efter att i möjligaste mån säkerställa att Uppgifterna är korrekta. Eniro lämnar dock inte någon garanti eller annan utfästelse avseende Uppgifternas korrekthet eller dess beskaffenhet i övrigt, och ansvarar heller inte för riktigheten och sanningshalten i Uppgifterna. Användare har inte rätt att gentemot Eniro göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ekonomisk ersättning för direkt eller indirekt skada, till följd av fel eller påstått fel i Uppgifterna på Webbplatsen.

Uppgift får aldrig lämnas eller användas på sätt som kan skada Eniro (inklusive övriga bolag inom Eniro koncernen) eller Eniros webbplatser, servers eller databaser.

Eniros målsättning är att Uppgifterna på Webbplatsen ska vara aktuella och korrekta – Eniro förbehåller sig därför rätten att när som helst och utan notifiering till berörda personer ta bort Uppgift som anses inaktuell eller felaktig.

Den som lämnar Uppgift ansvarar för att de Uppgifter som till följd av detta publiceras i enlighet med Villkoren, vare sig dessa är ändrade Kontaktuppgifter eller Persongenererade Tilläggsuppgifter, är rätt i alla avseenden samt uppfyller alla krav enligt Villkoren. Innehållet och utformningen får inte vara sådant att det strider mot lag, god sed, god etik och moral.

Person som lämnar Uppgift garanterar att:

 • Uppgiften relaterar till dig som Person och ingen annan.
 • Uppgiften är riktig, korrekt och aktuell.
 • Uppgifter inte är kränkande, smädliga, olagliga, provocerande, vulgära eller på annat sätt skadliga, anstötliga eller olämpliga.
 • Uppgiften inte kan anses som hot, förtal, trakasserier eller på annat sätt är en kränkning av tredje man.
 • Uppgiften är i enlighet med lag och inte innebär intrång i annans rätt, som t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt etc.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar felaktig Uppgift är skyldig att ersätta skada som Eniro orsakas härav samt hålla Eniro skadelöst för anspråk från tredje part på grund av att dessa Allmänna Villkor inte iakttagits eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Eniro är skyldig att snarast underrätta Användare om krav som riktas mot Eniro med anledning av lämnad Kontaktuppgift eller Persongenererad Tilläggsuppgift.

Det är inte tillåtet att lägga upp reklam eller annan information som på något sätt kan anses utgöra reklam för egen eller annans verksamhet, inte heller publicera länkar andra än nätverkslänkar för kontakt, massposta omdömen eller erbjuda andra tjänster eller produkter.

Samtycke till behandling av Personuppgifter

Genom att lämna eller ändra Uppgift på Webbplatsen accepterar du Eniros vid var tid gällande Integritetspolicy

Kolla här om du vill veta mer om Personsök och vanliga frågor om personsök.

Hur behandlar Eniro mina personuppgifter?

Eniros behandling av personuppgifter sker i enlighet med vår Integritetspolicy. Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du kontakta vårt Personuppgiftsombud: [email protected]


Användarvillkor - Omdömen på Eniro

Sammanfattning

 • Genom att lämna Omdömen på eniro.se accepterar du villkoren nedan
 • Du ansvarar själv för de Omdömen du lämnar och att de är korrekta och inte innehåller material som kränker andras rättigheter eller av annan orsak kan anses olagliga.
 • Genom att lämna ett Omdöme godkänner du att Eniro får använda Omdömet i enlighet med nedan.
 • Du får aldrig utge dig för att vara någon annan vid lämnande av Omdöme.
 • Omdömen som direkt eller indirekt innehåller utpekande av person är inte tillåtna.
 • Omdömen som är olagliga eller inte följer dessa villkor kommer att tas bort.

Allmänt om Användarvillkor – Omdömen (”Användarvillkor”)

Webbtjänsten Omdömen ("Omdömestjänsten") tillhandahålls av Eniro Initiatives AB ett bolag inom Enirokoncernen ("Eniro"). Omdömestjänsten är att anse som en elektronisk anslagstavla ("BBS") vilket innebär att lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor är tillämplig (den s.k. BBS-lagen). Eniro förhandsgranskar således inte Kommentarer (se definition av Kommentarer nedan) eller Innehåll (se definition av Innehåll nedan) som lämnas i Omdömestjänsten men övervakar publicerat material i rimlig omfattning och äger rätt att ta bort Kommentarer som är i strid med dessa Användarvillkor. Omdömestjänsten är inramad med orange för att avgränsa den från den del av eniro.se som omfattas av Eniros utgivaransvar. Genom att nyttja Omdömestjänsten bekräftar du härmed att du ("Användare") accepterar Användarvillkoren för användning av innehållet på Omdömestjänsten samt användning av de funktioner och tjänster Omdömestjänsten vid var tid erbjuder. Eniro förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, ändra, redigera, lägga till eller ta bort hela eller delar av dessa Användarvillkor när som helst och utan förbehåll.

Utöver Användarvillkoren så gäller Användarvillkor för www.eniro.se för din användning av Omdömestjänsten.

Användning av Omdömestjänsten

Omdömestjänsten innehåller databaser som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen, samt texter m.m. som är upphovsrättsligt skyddade såsom litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen samt varumärken och andra kännetecken som skyddas av t.ex. varumärkeslagen, och som lagts in av Eniro (gemensamt "Uppgifter").

Omdömestjänsten innehåller även omdömen, betyg, inlägg och andra kommentarer genererade av Användare ("Kommentarer") som kan vara skyddat av immaterialrättslig lagstiftning och som lagts in av Användare. Kommentarer kan ges i relation till de företag, myndigheter, organisationer, föreningar etc. som finns på eniro.se ("Objekten"). Omdömestjänsten kan från tid till annan innehålla Kommentarer som Eniro erhållit från annan webbplats och/eller leverantör. Eniro ansvarar inte för innehållet i sådana Kommentarer.

Eniro strävar efter att i möjligaste mån tillse att Uppgifterna är korrekta. Eniro lämnar dock inte någon garanti eller annan utfästelse avseende uppgifternas korrekthet eller dess beskaffenhet i övrigt, och ansvarar heller inte för riktigheten och sanningshalten i Kommentarer. Användare har inte rätt att gentemot Eniro göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ekonomisk ersättning direkt eller indirekt skada, till följd av fel eller påstått fel i Uppgifterna, Kommentarerna i Omdömestjänsten.

Med undantag för vad som sägs i nästa stycke är det förbjudet att utan Eniros skriftliga samtycke göra kopior - oavsett med hjälp av vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet i Omdömestjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av Omdömestjänsten tillgänglig för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt. Utan samtycke från Eniro är det dock tillåtet att för sin egen och närståendes privata användning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av Omdömestjänsten. Förutsättningarna för att sådan kopiering skall få ske är

 • att kopiorna inte i något sammanhang används i ett kommersiellt syfte,
 • att kopiorna inte vidarebefordras till någon utom den närstående kretsen,
 • att kopieringen inte sker i digital form (endast papperskopior får göras), och
 • att detta copyrightmeddelande bifogas kopian.

Den som önskar använda innehåll ur Omdömestjänsten på annat sätt än vad som ovan angetts ombedes ta kontakt med Eniro.

Interagerande på Webbtjänsten

Användare kan i Omdömestjänsten lämna Kommentarer om ett Objekt eller en tjänst som erbjuds av Objektet. Eniro förbehåller sig rätten att ta bort Kommentarer som saknar direkt samband med Objektet/tjänst.

Genom att lämna en Kommentar i Omdömestjänsten godkänner Användaren dessa Användarvillkor samt att Kommentaren kan publiceras i Omdömestjänsten, eniro.se och i annan produkt eller tjänst som Eniro (dvs Eniro Initaitives AB eller annat bolag inom Enirokoncernen) vid var tid tillhandahåller, eller hos samarbetspartner till Eniro, och därmed bli tillgängligt för alla som besöker Omdömestjänsten, eniro.se och eventuella ytterligare publiceringsplatser. Eniro garanterar dock inte att en lämnad Kommentar publiceras.

Användare ansvarar själv för innehållet i Kommentarer följer dessa Användarvillkor. Användare som lämnar Kommentar i Omdömestjänsten garanterar och accepterar att material som lämnas på eller via Omdömestjänsten inte på något sätt bryter mot eller innebär intrång i rättigheterna tillhörande tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, eller annan rättighet, eller sekretess. Användare garanterar vidare att Kommentarerna inte innehåller smädligt, ärekränkande, rasistiskt eller annat material som enligt svensk lagstiftning inte är tillåtet. Användaren garanterar även att Kommentaren i kombination med Objektet inte syftar till att åstadkomma en kränkning på sådant sätt som beskrivits häri. Användaren ansvarar för att eventuella länkar som läggs in i Kommentaren inte leder till webbsidor som innehåller material som är i strid med gällande rätt eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, kränkande etc.

Eniro övervakar lämnade Kommentarer i rimlig omfattning i enlighet med gällande lagstiftning. Eniro förbehåller sig rätten att ta bort Kommentarer som Eniro anser är i strid med Användarvillkoren, Personuppgiftslagen, Eniros vid var tid gällande riktlinjer eller på annat sätt anses oetiska, olagliga, stötande eller på annat sätt olämpliga att publicera. Sådant beslut att ta bort material från Omdömestjänsten behöver inte föregås av information till Användare. Eniro behöver inte heller ange skäl till varför så beslutat göras.

Kommentarer

En Kommentar ska baseras på Användarens egna, självupplevda erfarenheter av Objekt och vara saklig, sann, ärlig, fullständig och motiverad.

En Kommentar ska vara relevant vilket innebär att det ska ha ett direkt samband med det Objekt som visas i relation till Kommentaren.

Kommentar som utgör svar på annan Kommentar ska vara relevant med hänsyn till den Kommentar som besvaras.

Användare får inte utge sig för att vara annan, eller lämna osanna uppgifter.

Det inte är tillåtet att lämna negativa Kommentarer om Objekt i syfte att skada företag. Eniro är alltid restriktiva med negativa Kommentarer där det finns risk för personligt utpekande.

Kommentar får inte innehålla utpekande om olaglig verksamhet, känsliga personuppgifter eller annat innehåll kopplat till privatperson som är olagligt enligt Personuppgiftslagen.

Eniro är mycket restriktiva mot omdömen som innehåller namn på personer eller andra uppgifter som kan användas för att identifiera viss person på det företag som omdömet avser.

En Kommentar får innehålla länk till annan webbplats under förutsättning att innehållet på den webbplats som länken leder till är i enlighet med Användarvillkoren och att webbplatsen kan anses relevant. Med «relevant» avses här att webbplatsen har ett direkt samband med Kommentaren dock utan att den kan ses som marknadsföring för annan verksamhet. Eniro förebehåller sig rätten att ta bort länkar som inte kan anses förenliga med dessa villkor. Vidare är det inte tillåtet att skriva Kommentarer som förmedlar ett kommersiellt (t.ex. marknadsföring/reklam) eller politiskt budskap.

Kommentarer får aldrig omfatta material som innebär intrång i annans immateriella rätt eller som innebär en kränkning av den personliga integriteten.

Användare accepterar att Omdömestjänsten (inklusive Kommentarerna) inte får användas på sätt som kan skada Eniro, Eniros webbplatser, servrar eller databaser. Användare är skyldig att hålla Eniro skadelöst för anspråk från tredje part på grund av de Kommentarer som Användare lämnar.

Vidare får Användaren inte;

 • lämna Kommentarer som av Eniro kan anses kan vara kränkande, smädliga, olagliga, provocerade, vulgära eller på annat sätt skadliga, anstötliga eller olämpliga,
 • utge sig för att vara annan person, företag eller annan juridisk person eller på annat sätt vilseleda vem som lämnat till Kommentaren.
 • lägga upp reklam för eller annan information som på något sätt kan anses utgöra reklam för egen verksamhet, inte heller publicera länkar om det inte länkar till annan för omdömet relevant webbplats, massposta omdömen eller erbjuda andra tjänster.
 • genom Kommentar i Omdömestjänsten eller på annat sätt genom Omdömestjänsten lämna privat information om tredje part, inklusive men inte begränsat till adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer eller
 • hota, förtala eller trakassera tredje man.

Personuppgifter

Användaren samtycker genom nyttjandet av Omdömestjänsten till att information som kan utgöra personuppgift, såsom namn, mailadress, IP-nummer och annan eventuell information som lämnas av Användaren i Omdömestjänsten eller i samband med lämnande av Kommentar kommer att behandlas av Eniro i syfte att tillhandahålla, administrera, strukturera och kontrollera Omdömestjänsten och kan komma att publiceras i Omdömestjänsten, samt kan komma att användas för andra till Omdömestjänsten relaterade syften eller i samband med samarbeten med anknytning till Omdömestjänsten. Användare samtycker också att till att Eniro kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag inom samma koncern som Eniro i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera användning av Omdömestjänsten. Det är inte tillåtet att använda annan användares personuppgifter, såsom e-postadresser för direktreklam eller annhttps://www.eniro.se/hjalp/integritetspolicyan oönskad e-post.

Användaren förstår och är medveten om att innehåll i Kommentar som utgör personuppgift om annan ska följa alla riktlinjer i dessa Användarvillkor. Eniro kommer som ett led av personuppgiftsansvaret ta bort alla Kommentarer som innehåller personuppgift som bryter mot bestämmelse i PUL. Företag kan välja bort möjligheten för Eniros användare att läsa och skriva Kommentarer om företaget genom att kontakta oss.

Eniro samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på begäran komma att lämna ut personuppgifter och information i anslutning till användandet av Omdömestjänsten och lämnandet av Kommentarer.

För mer information om hur Enirokoncernen behandlar personuppgifter, se Eniros integritetspolicy.

Information om personuppgifter

Önskar privatperson information om vilka personuppgifter om vederbörande som Eniro behandlar inom Omdömestjänsten kan begäran om sådan information skickas skriftligen till Eniros Personuppgiftsombud, Eniro Initiatives AB, 169 87 Stockholm. Sådan information ska innehålla uppgift om namn, personnummer och adress och vara undertecknad.

Åtgärder mot otillåten användning

Eniro ser allvarligt på all otillåten användning av Omdömestjänsten och vidtar aktivt åtgärder mot Användare som gör detta. Eniro förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående varning eller notifikation och utan ansvar för eventuella konsekvenser ta bort Kommentarer.

Om en Användare av Omdömestjänsten anser att publicerad Kommentar kan anses olämplig, kan Kommentaren anmälas enligt abuse-funktion, se under Användarhjälpsidan. Detsamma gäller om Kommentaren innehåller länk som leder till olämpligt eller olagligt innehåll.

Vid upprepade överträdelser av dessa Användarvillkor, eller om Eniro finner skäl för det, kan Användare stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Eniro komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Tvist med anledning av sådan otillåten användning ska avgöras vid Solna Tingsrätt och bedömas utifrån svensk rätt.