Integritetspolicy

Uppdaterad: 2015-03-11

Om vår Integritetspolicy

Inom Eniro Sverige AB (org nr 556445-1846) och dess dotterbolag behandlar vi personuppgifter för de kunder och användare som använder våra tjänster och produkter. I texten nedan kallas Eniro Sverige AB och dess dotterbolag gemensamt för ”Eniro”. 

Detta är Eniros Integritetspolicy, som är framtagen i syfte att tydliggöra Eniros inställning i integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Vi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson, bl.a. personuppgiftslagen (1998:204). Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. 

Denna Integritetspolicy gäller för alla webbplatser som tillhandahålls av Eniro och Eniros systerbolag i Sverige.  För vissa tjänster och produkter som Eniro tillhandahåller kan det finnas särskilda villkor för personuppgiftsbehandling, vilka i förekommande fall tillhandahålls när tjänsten i fråga används. Enirokoncernens Integritetspolicy finns på engelska och du hittar den här.

Genom att använda Webbplatsen och Eniros övriga produkter och tjänster godkänner du denna Integritetspolicy.  Eniro kan komma att ändra och/eller uppdatera Integritetspolicyn och eftersom sådana ändringar inte meddelas på annat sätt än genom de nya villkoren publicering på våra webbplatser så rekommenderar vi att du regelbundet tar del av dessa.

Vad är Personuppgifter?
All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Det innebär t.ex. att följande är att anse som personuppgifter: namn, adress (inklusive e-mail) och telefonnummer.

Insamling och behandling av personuppgifter
Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare eller kund lämnar dina uppgifter till oss i samband med inloggning, köp av tjänst/produkt eller liknande. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker med hjälp av andra verktyg (t.ex. genom cookies) anses insamlingen passiv

Eniro samlar in personuppgifter bl.a. för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal och för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser, tjänster och produkter. Vi använder även personuppgifter för direktmarknadsföring i enlighet med lag och praxis på marknaden. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som vill erbjuda dig direktmarknadsföring. 

Eniro kan även samla in information om hur du som användare utnyttjar våra webbplatser för att analysera sökbeteende, för statistikändamål och för att kunna visa dig anpassat innehåll och annonser eller möjliggöra för samarbetspartners att visa dig anpassat innehåll och annonser. Det görs också för att förbättra våra webbplatser, göra dem mer användarvänliga och kontrollera att de fungerar på avsett sätt. Sådan information samlas t.ex. in med hjälp av analysverktyget Inspectlet och cookies. Informationen som används är alltid avidentifierad. Längre ner i Integritetspolicyn finner du mer information om cookies och hur du kan blockera cookies. 

Vi använder IP-adresser t.ex. för att kunna diagnostisera problem på vår server och våra nätverk och för att administrera våra webbplatser. Vi använder också IP-adresser för statistiska ändamål. 

I vissa fall behandlas personuppgifter i syfte att tillhandahålla andra tjänster än Eniros egna tjänster. I dessa fall kan Eniro behandla personuppgifterna för och i enlighet med instruktioner från tredje part, t.ex. våra annonseringspartners.
Eniro behandlar bara personuppgifter för de syften som de samlas in för och i enlighet med denna Integritetspolicy, om du inte får information av Eniro om annan behandling av uppgifterna. Ibland får du kompletterande information om annan personuppgiftsbehandling i samband med att du vill använda specifika tjänster/produkter som Eniro erbjuder.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter
När det enligt lag krävs att ditt samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter, eller för vissa former av behandling, så kommer sådant särskilt samtycke att inhämtas från dig innan personuppgifterna behandlas. 

Vi samlar t.ex. aldrig in eller behandlar personuppgifter som kan anses känsliga utan särskilt samtycke, som t.ex. information om din hälsa eller personuppgifter om personer under 13 år. 

Utlämnande av personuppgifter till annan 
Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolagen inom Enirokoncernen. 

Eniro kan även komma att överföra personuppgifter till underleverantörer om vi anser det nödvändigt för uppfyllandet av våra åtaganden gentemot dig som kund eller användare. Våra underleverantörer får alltid underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Eniro för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. 

Eniro kan komma att lämna ut uppgifter om ditt sökbeteende på våra webbsidor till våra samarbetspartners. Dess uppgifter kan även komma att lämnas ut till våra samarbetspartners i syfte att visa intresset för viss annons eller kampanj. Vi samlar inte in information eller visar annonser utifrån information som kan identifiera dig som person utan ditt medgivande.

Eniro kan lämna ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Eniro annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Eniro överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter ske. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår Eniro avtal med sådana underleverantörer (utom när det aktuella landets integritetsskyddslagstiftning har godkänts av EU) som reglerar överföringen av personuppgifter och underleverantörernas hantering av personuppgifterna. Avtalen innehåller de standardvillkor som EU Kommissionen har utfärdat och som uppfyller de krav svensk lag ställer för att skydda de överförda personuppgifterna. 

Cookies och möjlighet att välja bort cookies
Eniro använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur våra användare utnyttjar våra webbplatser. 
Cookies är små textfiler som placeras på din webbläsare när du besöker våra webbplatser. Textfilerna innehåller information som gör det möjligt för oss att t.ex. anpassa våra tjänster så att de passar dig bättre. Ett exempel kan vara när vi genom cookies får information om vad du är intresserad av och därmed kan anpassa den marknadsföring som visas när du besöker våra webbplatser. Man använder även cookies för att mäta om en annons varit effektiv och för andra statistiska ändamål. Eniro kan även komma att använda s.k. web beacons - elektroniska bilder som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Web beacons kan även kallas ”single-pixel GIF” eller webbfyrar.

Eniro tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller web beacons på din webbläsare i samband med att du besöker våra webbsidor.

Eniro använder cookies och web beacons för att genomföra undersökningar på uppdrag av vissa partners på deras webbsidor. Undersökningarna syftar till att mäta effektiviteten av viss annonsering och våra partners kan sedan få information rörande detta. 

Eniro kan använda olika analysverktyg i syfte att utvärdera och analysera besöksstatistik. Dessa analysverktyg använder cookies vilket innebär att du genom att inte tillåta användningen av cookies även blockerar dessa analysverktyg. Du kan neka webbplatsen att lagra dina cookies eller web beacons - för mer information se Om Cookies

Observera att om du väljer att blockera cookies eller web beacons så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av våra webbplatser komma att försämras. 

Anpassad annonsering 
Våra webbplatser kan innehålla anpassad annonsering. Sådan annonsering tillhandahålls av Eniro, våra kunder och/eller av våra samarbetspartners. Vi kan komma att använda dina uppgifter för att välja och anpassa den marknadsföring som visas för just dig vid besök på webbplatsen. 

Du kan neka Eniro att behandla uppgifter om dig för att anpassa annonsering. Här kan du även få information om hur Eniro använder uppgifter för att skapa din intresseprofil.

Direktmarknadsföring 
Eniro är leverantör av underlag för direktmarknadsföring. Detta innebär att Eniro kan komma att använda dina personuppgifter vid direktmarknadsföring och kan även komma att ge tredje part tillgång till uppgifter för detta syfte. 

Eniro skickar emellertid inte (utom i vissa undantagsfall när det är tillåtet enligt lag) direktmarknadsföring via e-post, SMS, MMS eller fax, och lämnar inte heller ut dina personuppgifter till tredje part med rätt till sådan elektronisk direktmarknadsföring, utan att ditt samtycke har inhämtats och utan att du fått information om vilka slags företag som dina uppgifter lämnas till. 

Säkerhet
Webbplatser som ägs och kontrolleras av Eniro har en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda sådana personuppgifter som kommer i Eniros kontroll. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Disclaimer
Eniros webbplatser kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Eniro ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats. 

Facebook
Genom att visa dina Facebook-vänners inlägg på Eniros kartor så godkänner du att Enirokoncernen får del av din och dina vänners profilinformation och visar delar av informationen på våra kartor. Information som t.ex. sökvanor och e-mail sparas inte. Eniro-koncernen behandlar alla personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

Yttrandefrihet och utgivningsbevis
Webbplatsen www.eniro.se har erhållit utgivningsbevis av Radio- och TV-verket och detta innebär att webbplatsen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av detta skydd är inte personuppgiftslagen tillämplig vid publicering av personuppgifter på webbplatsen, om sådan tillämpning skulle vara i strid med yttrandefriheten. Mer information om utgivaransvaret finns här.

Eniros personuppgiftsansvarige, kontaktuppgifter samt din rätt till rättelse och registerutdrag 
Eniro Initiatives AB (org nr 556763-0966) ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker inom Enirokoncernen. Eniro Initiatives AB ser till att övriga bolag i koncernen erhåller tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter och definierar de ändamål för vilka koncernen ska använda personuppgifter. 
Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Eniros behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Eniro Initiatives AB med kontaktuppgifterna nedan. Du kan också kontakta Eniros kundtjänst om de kunduppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga. Du har då rätt att få uppgifterna rättade. 

Om du vill ha information om Eniros behandling av dina personuppgifter, har du också rätt att en gång per kalenderår kontakta Eniro Initiatives AB och utan kostnad få ett registerutdrag som visar bl. a vilka uppgifter om dig som behandlas. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt till Eniro Initiatives AB till postadressen nedan och ska vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om ditt namn och ditt personnummer. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Eniro.

Eniro Initiatives AB
Attention: PERSONUPPGIFTSOMBUD
Kistagången 12
164 40 Kista


Tel: 08-553 310 00
E-post: personuppgiftsombud@eniro.com


© 2014 Eniro Sverige AB

Cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies