Om UUC Utveckling Utbildning & Coachning AB

Gunilla Kajrup-Aspeborg, vd för företaget, har mångårig arbetslivserfarenhet från både offentlig och privat verksamhet där hon bland annat arbetat som chef i socialtjänst och kriminalvård, som samordnare inom rehabilitering för försäkringskassan, som lärare inom vuxenutbildning samt som projektledare för olika Europeiska socialfondsprojekt.

Gunilla Kajrup

Hennes formella meriter är främst;

- Magisterexamen i Beteendevetenskap med inriktning ledarskap, team och organisation, Högskolan Kristianstad

- Ledarskapsutbildning vid Göteborgs Universitet “Att leda och utveckla i människovårdande organisationer”

- Magisterutbildning i Utbildningsvetenskap, Malmö Universitet

- Ledarutbildning i deltagardemokratiska/deltagaraktiva mötesmetoder, Lunds Universitet

- Projektledarutbildning, Kommunförbundet Skåne

- Socialpedagogexamen, Malmö Universitet

- Förskollärarexamen, Högskolan Kristianstad

- Språkombudsutbildarutbildning, Vård- och omsorgscollege Stockholm

Kurs: Deltagaraktiva möten/Processer

Utbildningsdagar med tre parallella spår

Utbildningstillfällen med syfte att ge relevanta aktörer utrymme och struktur att gemensamt hitta och skapa former och möjligheter att samverka och samhandla konkret kring ett ämne/tema.

- Genomföra deltagardemokratiska/deltagaraktiva workshops som skapar en grundläggande förståelse för vilka uppdrag, möjligheter och ramar respektive aktör har i förhållande till aktuellt ämne/tema, se varandras utgångspunkter och infallsvinklar samt identifiera glappen för att forma ett relevant och effektivt arbete utifrån ämnets/temats behov av insatser.

- Metodutveckling; att själv vara deltagare på en workshop med deltagardemokratiskt/deltagaraktivt förhållningssätt är den bästa grunden för att kunna och vilja gå vidare och själv använda sig av metoderna och verktygen. Utbildningstillfällena kan därför även användas som en grund för att stödja deltagarna med strategier och verktyg dels för att stärka samverkansstrukturerna och dels för att initiera och inspirera sina respektive organisationer till ett ökat deltagaraktivt och samhandlingsinriktat förhållningssätt.

- Gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande utvärdering mellan inblandade aktörer. Det finns möjlighet att planera och designa effektiva utvärderings- och lärtillfällen med alltifrån små till mycket stora grupper. Planeringsstöd och processledarstöd kan ges oavsett om det finns behov av kontinuerliga, mindre träffar eller enstaka större engagemang.

Processledning vid deltagarstyrda/deltagaraktiva möten: Utifrån ett utvecklingsinriktat arbetssätt som bygger på hög delaktighet används deltagarstyrda/deltagaraktiva möten som metod för effektiv organisationsutveckling. Det behövs olika metoder och processtöd beroende på syfte och mål med insatsen. Därför skräddarsys alltid upplägg efter kundens önskemål och insatsens art. Inom ramen för uppdraget ingår det antal förmöten som behövs, genomförande av process samt uppföljning.

Kurs: Handledning och Coachning

Enskilda samtal när livet känns krångligt eller svårt

Har du egentligen ”allt” i livet men känner dig ändå inte lycklig? Känner du att du har kört fast i gamla tankemönster och behöver hjälp att hitta nya verktyg? Ibland rullar livet på i upp- och nedförsbacke utan att vi hinner reflektera över våra egna behov. Ibland resulterar detta i att våra nära relationer gnisslar och/eller att vi känner oss otillfredsställda i våra liv. Är det liknande för dig? Då kan du kontakta oss, så hjälper vi dig att hitta din kompass och riktning igen.

Processhandledning enskilt eller i grupp

Handledaren/Coachen utgår från en aktuell situation/händelse som gruppen eller den enskilde beskriver som svår att hantera. Det kan vara en situation som gäller i den egna gruppen/för den enskilde eller en situation som gäller någon utanför gruppen/den enskilde. Handledaren/Coachen och gruppen/den enskilde prövar därefter tillsammans olika utgångspunkter teoretiskt, praktiskt och erfarenhetsmässigt för att ge situationen så många möjliga perspektiv som möjligt, eklektisk coachning. Handledningen/Coachningen inspireras av ett kognitivt synsätt.

Kurs: Kommunikation och organisationsutveckling

Svåra samtal i teori och praktik – hur gör jag?

Brukar du, som chef, dra dig för de svåra samtalen? Rätt förberedd ökar du din förmåga att hantera svåra personalfrågor.

Under kursen ges deltagare möjlighet att träna på hur de svåra samtalen kan göras lättare och mer konstruktiva både för deltagaren själv och för den en ska tala med. Under dagen arbetar deltagaren med sig själv som redskap i en icke konfrontativ MI-inspirerad samtalsmetodik. Under förmiddagen ges deltagaren en teoretisk och praktisk genomgång av samtalsmetodikens grunder för att därefter succesivt under eftermiddagen övergå i praktisk träning i mindre grupper. Denna kursdag kan med fördel byggas på med en extra dag casemetodik för att möjliggöra mer träning och coachning. Upplägget skräddarsys efter kundens behov och önskemål.

Konflikthantering som verksamhetsutveckling

Den här utbildningsdagen är för dig som stöter på konflikter i ditt dagliga arbete.

Missförstånd, konflikter och meningsskiljaktigheter kan minimeras om en bara vet HUR en gör. Denna utbildningsdag ger deltagare verktyg och metoder för att konstruktivt hantera uppkomna situationer. Deltagaren får möjlighet att lära sig olika förhållningssätt och strategier för att på ett lättare sätt hantera och hitta lösningar innan konflikten uppstår. Deltagaren får även möjlighet att lära sig bli tydligare i sitt sätt att uttrycka sig och därmed minska risken för konflikter.

Att leda och samordna utan att vara chef

Denna tre dagars kurs är för dig som är projektledare, utvecklingsledare, samordnare eller arbetsledare.

Idag är det inte bara chefen som leder, även andra på arbetsplatsen har ledande funktioner. Trots att en inte har formellt ledarskap behövs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att hantera olika situationer. Deltagarna ges möjlighet till kunskap och praktisk träning i att leda medarbetare och kollegor, att leda möten och även att hantera olika uppkomna situationer.

Tema för dagarna: pedagogiskt ledarskap, grupprocesser och kulturmöten, svåra samtal och deltagaraktiva mötesmetoder.

Service, kommunikation och kundrelationer

Denna kurs är för dig som i ditt dagliga arbete har kundkontakt.

Vad är service och varför ska vi ägna oss åt det? Så fungerar vi människor – lär dig förstå dina egna och andras reaktioner. Hur gör jag när jag bemöter andra människor, varför just så? Hur skapar du delaktighet i mötet med kunden så att du får hög kundnöjdhet?

Tre dagars utbildning i syfte att ta reda på och vidareutveckla mitt sätt att hantera kundkontakter;

Dag 1, Samtalsmetodik – Hur hjälper detta mig i mina kund- och kollegierelationer?

Dag 2, Privat och/eller professionellt – Vem är jag i mötet med kunden och/eller kollegan?

Dag 3, Casemetodik – Vilka konsekvenser får mitt bemötande med kunden för mig och min arbetsgivare? Träna på att göra annorlunda när det blivit fel i kundbemötandet.

Kundbemötande via e-post och telefon

Denna kurs är för dig som i ditt dagliga arbete har kundkontakt via e-post och telefon.

Syftet med kursen är att ge ett bra kundbemötande trots att deltagaren endast kan använda det verbala språket som hjälp.

Dag 1, Samtalsmetodik med fokus på att teoretiskt och praktiskt ge deltagaren kunskap och verktyg som förstärker det skriftliga kundbemötandet via e-post samt det muntliga kundbemötandet via telefon. Här kan, vid behov, även ingå moment som handlar om att hantera klagomål samt att hantera konflikter. Deltagarna medvetandegörs om hur de kan uttrycka sig tydligt i tal och skrift så att budskapet går fram utan att vara tolkningsbart. Fokus ligger på att kommunicera utan att mottagaren uppfattar det icke sagda och skrivna.

Dag 2, Individuell coachning där kursledaren, under några timmar, följer deltagarens arbetsdag genom att lyssna på telefonsamtal samt läser e-post. Därefter ges deltagaren individuell spegling, coachning och feedback samt förslag till vidare utveckling av samtalsteknik och förhållningssätt.

Kurs: Tillitsbaserad styrning och ledning

Förändringsarbete med tillit som grund

Upplever du som chef/ledare att; Mål- och resultatstyrningen blivit så detaljerad och omfattande att handlingsutrymmet för medarbetarna i praktiken har blivit minimalt?

Ekonomin får överdrivet stort fokus framför andra värden?

Antaganden om tävling, priskonkurrens och tydliga incitament upplevs nödvändiga som drivkrafter för prestationer?

Tonvikten ligger vid externa drivkrafter (ex löneförmåner och kontroll) snarare än interna drivkrafter (en inre önskan att bidra med något meningsfullt i arbetet)?

Skifta fokus på er förändringsresa!

Tillitsbaserad styrning och ledning

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar inte om ett management-koncept utan snarare om ett grundantagande som påverkar synen på styrning och ledning.

Tillitsbaserat ledarskap är inte enbart en fråga om mjuka värden, som organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en fråga om hur en styr, utvärderar och organiserar verksamheten. Här arbetar en aktivt för att stimulera samverkan, helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer. Vikten av att göra sig tillitsvärdig genom att säkerställa att en KAN, VILL och VÅGAR betonas.

När vi väljer att lita på att människor i kärnverksamheten har kunskap, vilja och omdöme att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning uppstår trygghet, lärande, samarbete, värdegemenskap och kollegialitet. Bara den chef och medarbetare som vet att organisationen tillåter en att göra fel kommer någonsin att våga göra något betydande.

Tillit som ledningsfilosofi förutsätter att vi bygger en tillsammanskultur med tydliga ramar, gemensamma mål, lärande och värdegemenskap.

Ni erbjuds tre dagars utbildning i tillitsbaserad styrning och ledning där en ges teoretisk kunskap om och praktiska verktyg för att bedriva förändringsarbete med tillit som grund. Givetvis skräddarsys innehåll och upplägg utifrån det som matchar just er organisation och verksamheter.

Kurs: Språkombud

Språkombud är redan anställda medarbetare som genom sin extra utbildning till språkombud har i uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Varför utbilda Språkombud?

Språkombud är ett sätt att främja breddad rekrytering och att aktivt arbeta med inkludering och mångfald i organisationen. Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer men också i en hel arbetsgrupp. Genom att medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet samt för att alla medarbetares kompetens tillvaratas. Konceptet har utvecklats under en period av ca tio år och innefattar idag även utbildning för chefer.

Vad ingår i språkombudsuppdraget?

Att ha ett särskilt ansvar för frågor om språkutveckling på arbetsplatsen

Att stötta kollegor i frågor gällande språkutveckling, exempelvis vid dokumentation, telefonsamtal och annat

Att tillsammans med chefen arbeta för att hela arbetsplatsen ska bli språkutvecklande

Att använda olika verktyg för att säkerställa att information uppfattas av alla medarbetare

Hur är utbildningen är uppbyggd?

Utbildningen är uppbyggd enligt modellen Blended Learning och består av:

Fyra obligatoriska heldagsträffar – med minst tre veckor mellan varje utbildningsdag

Tre webbutbildningar + introduktion

Diskussioner i slutna digitala plattformar

Arbetsuppgifter som är kopplade till din arbetsplats

Efter avslutad utbildning, där alla moment enligt ovan genomförts och godkänts, erhålls diplom. Därefter får en kalla sig Språkombud. Utbildningen, som tillsammans med namnet är varumärkesskyddat, genomförs av godkänd diplomerad Språkombudsutbildare.

UUC Utveckling Utbildning & Coachning ABs utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Bildgalleri

  • UUC Utveckling Utbildning & Coachning AB Personalutveckling, kompetensutveckling, Höör - 1

UUC Utveckling Utbildning & Coachning AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namnUuc Utveckling, Utbildning & Coachning AB
BolagsformAktiebolag
Datum för upprättande05.09.2008
Org.nr:5567650121
ArbetsgivaravgiftRegistrerad
Aktiekapital100000
Omsättn.intervall200 - 299 tkr
F-skattJa, registrerad för F-skatt
Registrerad för momsJa
SNI-bransch85594 Personalutbildning, 70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation

Exekutiva befattningar/Administration

Åsa Gunilla Kajrup-AspeborgLedamot
Bengt Håkan AspeborgSuppleant
Johan Andreas Håkan KlingRevisor