Villkor

1. Allmänt om villkoren för användning av innehållet på webbplatsen

Genom att nyttja webbplatsen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.

Denna webbplats innehåller databaser, t.ex. samlingar av namn och adresser, som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen. Webbplatsen innehåller också texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag.

Eniro strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Eniro lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Eniro göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

2. Tillåten användning av innehållet på webbplatsen

Med undantag för vad som sägs i nästa stycke är det förbjudet att utan Eniro Sverige AB:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Utan samtycke från Eniro Sverige AB är det tillåtet att för sin egen och den närmaste familjens användning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på webbplatsen. Förutsättningarna för att denna kopiering skall få ske är
· att kopiorna inte i något sammanhang används i ett kommersiellt syfte,
· att kopieringen inte sker i digital form (endast papperskopior får göras), och
· att detta copyrightmeddelande bifogas kopian.

Kopiering i digital form får dock ske vid användning av de av Eniro tillhandahållna sms- och e-posttjänsterna enligt de särskilda villkor som gäller för dessa tjänster. I dessa fall behöver detta copyrightmeddelande inte heller bifogas kopian.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med Eniro Sverige AB via e-post: medgivande@eniro.com.

3. Länkning m m

När du länkar till eniro.se:
· Länka direkt till våra tjänster
· Länka direkt till våra resultatsidor och infosidor på Gula Sidorna
· Vid länkning öppna alltid eniro.se i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar. Använd inte inramade lösningar (d v s använd inte frames). Eniro.se och innehållet på eniro.se ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats.
· Använd länken till eniro.se på ett neutralt sätt.
· Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Eniros material riskerar att missförstås eller missbrukas.

När du länkar till kartorna på eniro.se
· Länka gärna direkt till våra resultatsidor.
· Det är inte tillåtet att lyfta ut våra kartbilder ur sitt sammanhang. Du får alltså inte spara ner bara kartbilden och använda på en annan webbsida.
· Kartorna får inte på något sätt förvanskas.

4. Åtgärder mot otillåten användning

Eniro ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Vid otillåten användning kan Eniro komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Otillåten användning kan under vissa förutsättningar leda till att användaren åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt skadestånd. Otillåten användning kan i vissa fall även leda till att användaren döms till böter eller fängelse i högst två år.

Copyright 2009 Eniro Sverige Online AB