Allmänna villkor - Personsök

A. Om de allmänna villkoren

Genom att besöka www.eniro.se (”Webbplatsen”) accepterar du dessa vid var tid gällande Allmänna Villkor för Personsök (”Villkoren”).

Utöver Villkoren så gäller Användarvillkor för www.eniro.se för din användning av Webbplatsen.

Eniro Sverige AB (”Eniro”) publicerar information om bland annat Personer och hushåll under fliken Personer på Webbplatsen. Informationen kommer från organisationer som hanterar kontaktuppgifter, t.ex. teleoperatörer som Personer har avtal med (”Kontaktuppgifter”), samt från tilläggsuppgifter från Personerna själva (”Persongenererade Tilläggsuppgifter”).

Villkoren gäller för besökare av Webbplatsen (”Användare”) och omfattar användning av Kontaktuppgifter och Persongenererade Tilläggsuppgifter (gemensamt ”Uppgifter”), samt hur och vilka Persongenererade Tilläggsuppgifter som får läggas upp av Personer på Webbplatsen.

Eniro förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av Villkoren när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av de Villkoren på Webbplatsen.

B. Kontaktuppgifter

Insamling och uppdatering av Kontaktuppgifter
Eniro inhämtar Kontaktuppgifter (här: namn, adress och telefonnummer) från olika leverantörer såsom t.ex. operatörer och i vissa fall andra officiella uppgiftsregister. Person kan själv lägga till, ändra eller ta bort Kontaktuppgifter rörande sig själv genom att kontakta Eniros kundservice eller genom att på eniro.se själv lägga till, göra ändringar eller ta bort Kontaktuppgift och därefter bekräfta dessa ändringar genom uppringning eller SMS från telefonnummer som finns som befintlig Kontaktuppgift för den Person som ändringen avser. De uppgifter som Person själv lägger till eller ändrar gällande Kontaktuppgifter publiceras när de granskats och godkänts av Eniro i enlighet med Eniros vid var tid gällande publiceringspolicy.

För att göra ändringar som avser kontantkort måste du kontakta Kundservice. För att Eniro sedan ska säkerställa att det är du som gjort ändringen så skickar vi en bekräftelse till din folkbokföringsadress.

I de fall som Eniro saknar Kontaktuppgifter från operatörer har vi möjlighet att hämta och publicera uppgifter från folkbokföringsregistret. Eniro är återförsäljare till kreditupplysningsföretaget Syna AB och de är således leverantören av namn och adress när vi saknar uppgifter från operatör.

Genom att lämna en Kontaktuppgift godkänner du Villkoren samt att lämnad Kontaktuppgift kan publiceras på Webbplatsen och i annan produkt eller tjänst som vid var tid tillhandahålls av Eniro, bolag inom Eniros koncern eller av samarbetspartner till Eniro, och därmed blir tillgänglig för alla som besöker Webbplatsen och eventuella ytterligare publiceringsplatser. Eniro garanterar dock inte att en lämnad Kontaktuppgift publiceras.

Kontaktuppgift omfattas av Eniros utgivaransvar, läs mer här


Priser och betalningsvillkor för Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter som godkänts av Eniro publiceras kostnadsfritt på eniro.se och Eniro 118 118. I katalogen Din Del ”Privat Personer A-Ö” publiceras grunduppgifterna namn, adress och ett telefonnummer för personer som innehar ett fast telefonabonnemang alternativt ett mobilabonnemang.

C. Persongenererade Tilläggsuppgifter

Tillägg av Persongenererade Tilläggsuppgifter
Som Person kan du även välja att lämna andra uppgifter än Kontaktuppgifter, t.ex. e-mailadress och adress till din hemsida. Vi kallar dessa uppgifter för Persongenererade Tilläggsuppgifter. Här är några exempel på Persongenererade Tilläggsuppgifter:

 • E-postadress

 • Nätverkslänk, såsom Facebook-länk eller Linkedin-länk

 • Hemsida-adress

 • Bild

 • MSN-alias

 • Skype-alias

 • Bloggadress

 • Twitteradress

För att det ska vara tydligt för besökare av Webbplatsen vilka uppgifter som är Persongenererade Tilläggsuppgifter så markeras de med ett grönt i, som du kan klicka på. De Persongenererade Tilläggsuppgifterna förhandsgranskas av Eniro och omfattas därmed av Eniros utgivaransvar.

Vi säkerställer att det är rätt person som lämnar uppgiften genom uppringning eller SMS från telefonnummer som finns som Kontaktuppgift för den Person som Persongenererad Tilläggsuppgift avser. Persongenererade Tilläggsuppgifter som Person själv lägger till eller ändrar publiceras när de granskats och godkänts av Eniro. Eniro förbehåller sig rätten att inte publicera sådan uppgift som kan anses stötande, i strid med lag eller i övrigt är olämplig.

Genom att lämna en Persongenererad Tilläggsuppgift på Webbplatsen godkänner Användaren Villkoren samt garanterar att lämnad Persongenererad Tilläggsuppgift är korrekt och får publiceras på Webbplatsen och i annan produkt och/eller tjänst som vid var tid tillhandahålls av Eniro, bolag inom Eniros koncern eller av samarbetspartner till Eniro, och därmed blir tillgänglig för alla som besöker Webbplatsen och eventuella ytterligare publiceringsplatser.

Bilder
Persongenererad Tilläggsuppgift som består av bild ska visa den Person som lämnat uppgiften. Bilden ska vara klar och tydlig, och får inte inkludera annan Person än den uppgiftslämnande. Person som lämnar Persongenererad Tilläggsuppgift i form av bild intygar i och med lämnande av bilden att denna har rätt till bilden, och att bilden inte gör intrång i annans upphovsrätt eller annan rättighet, samt att den inte på något sätt är olaglig, olämplig eller stötande.

D. Allmänt om Uppgifter på eniro.se

Ansvar för Uppgifter
Eniro strävar efter att i möjligaste mån säkerställa att Uppgifterna är korrekta. Eniro lämnar dock inte någon garanti eller annan utfästelse avseende Uppgifternas korrekthet eller dess beskaffenhet i övrigt, och ansvarar heller inte för riktigheten och sanningshalten i Uppgifterna. Användare har inte rätt att gentemot Eniro göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ekonomisk ersättning för direkt eller indirekt skada, till följd av fel eller påstått fel i Uppgifterna på Webbplatsen.

Uppgift får aldrig lämnas eller användas på sätt som kan skada Eniro (inklusive övriga bolag inom Eniro koncernen) eller Eniros webbplatser, servers eller databaser.

Eniros målsättning är att Uppgifterna på Webbplatsen ska vara aktuella och korrekta – Eniro förbehåller sig därför rätten att när som helst och utan notifiering till berörda personer ta bort Uppgift som anses inaktuell eller felaktig.

Den som lämnar Uppgift ansvarar för att de Uppgifter som till följd av detta publiceras i enlighet med Villkoren, vare sig dessa är ändrade Kontaktuppgifter eller Persongenererade Tilläggsuppgifter, är rätt i alla avseenden samt uppfyller alla krav enligt Villkoren. Innehållet och utformningen får inte vara sådant att det strider mot lag, god sed, god etik och moral.
Person som lämnar Uppgift garanterar att:

 • Uppgiften relaterar till dig som Person och ingen annan.

 • Uppgiften är riktig, korrekt och aktuell.

 • Uppgifter inte är kränkande, smädliga, olagliga, provocerande, vulgära eller på annat sätt skadliga, anstötliga eller olämpliga.

 • Uppgiften inte kan anses som hot, förtal, trakasserier eller på annat sätt är en kränkning av tredje man.

 • Uppgiften är i enlighet med lag och inte innebär intrång i annans rätt, som t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt etc.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar felaktig Uppgift är skyldig att ersätta skada som Eniro orsakas härav samt hålla Eniro skadelöst för anspråk från tredje part på grund av att dessa Allmänna Villkor inte iakttagits eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Eniro är skyldig att snarast underrätta Användare om krav som riktas mot Eniro med anledning av lämnad Kontaktuppgift eller Persongenererad Tilläggsuppgift.

Det är inte tillåtet att lägga upp reklam eller annan information som på något sätt kan anses utgöra reklam för egen eller annans verksamhet, inte heller publicera länkar andra än nätverkslänkar för kontakt, massposta omdömen eller erbjuda andra tjänster eller produkter.

Samtycke till behandling av Personuppgifter
Genom att lämna eller ändra Uppgift på Webbplatsen accepterar du Eniros vid var tid gällande Integritetspolicy

Vanliga frågor rörande Personsök!

Varifrån kommer uppgifterna om mig?
Uppgifterna kommer till största del från operatörer men i fall där operatören saknar uppgifter så kompletterar vi med uppgifter från folkbokföringsregistret. Dessa uppgifter levereras av Syna AB.

Jag vill inte att mina uppgifter visas på Eniro.se, hur gör jag?

Uppgifter vi får från operatörer ges med ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du kontakta din operatör som då ska se till att numret inte levereras till oss i framtiden.

Mina uppgifter på Eniro.se är inte korrekta, vad gör jag?
Om uppgifterna är fel så kan du alltid kontakta Kundservice på 020-88 12 00

Hur säkerställer Eniro att ingen annan lägger in eller ändrar mina uppgifter?
När man lägger in Kontaktuppgifter eller Persongenererade Tilläggsuppgifter så verifierar vi detta genom olika processer, t.ex. genom att ringa upp det registrerade numret eller skicka en bekräftelse till folkbokföringsadressen.

Hur behandlar Eniro mina personuppgifter?
Eniros behandling av personuppgifter sker i enlighet med vår Integritetspolicy. Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du kontakta vårt Personuppgiftsombud:personuppgiftsombud@eniro.com

© 2014 Eniro Sverige AB