Användarvillkor - Omdömestjänsten

Sammanfattning

 • Genom att lämna Omdömen på eniro.se accepterar du villkoren nedan

 • Du ansvarar själv för de Omdömen du lämnar och att de är korrekta och inte innehåller material som kränker andras rättigheter eller av annan orsak kan anses olagliga.

 • Genom att lämna ett Omdöme godkänner du att Eniro får använda Omdömet i enlighet med nedan.

 • Du får aldrig utge dig för att vara någon annan vid lämnande av Omdöme.

 • Omdömen som direkt eller indirekt innehåller utpekande av person är inte tillåtna.

 • Omdömen som är olagliga eller inte följer dessa villkor kommer att tas bort.

Allmänt om Användarvillkor – Omdömen (”Användarvillkor”)

Webbtjänsten Omdömen ("Omdömestjänsten") tillhandahålls av Eniro Initiatives AB  ett bolag inom Enirokoncernen ("Eniro"). Omdömestjänsten är att anse som en elektronisk anslagstavla ("BBS") vilket innebär att lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor är tillämplig (den s.k. BBS-lagen). Eniro förhandsgranskar således inte Kommentarer (se definition av Kommentarer nedan) eller Innehåll (se definition av Innehåll nedan) som lämnas i Omdömestjänsten men övervakar publicerat material i rimlig omfattning och äger rätt att ta bort Kommentarer som är i strid med dessa Användarvillkor. Omdömestjänsten är inramad med orange för att avgränsa den från den del av eniro.se som omfattas av Eniros utgivaransvar. Genom att nyttja Omdömestjänsten bekräftar du härmed att du ("Användare") accepterar Användarvillkoren för användning av innehållet på Omdömestjänsten samt användning av de funktioner och tjänster Omdömestjänsten vid var tid erbjuder. Eniro förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, ändra, redigera, lägga till eller ta bort hela eller delar av dessa Användarvillkor när som helst och utan förbehåll.

Utöver Användarvillkoren så gäller Användarvillkor för www.eniro.se för din användning av Omdömestjänsten.

Användning av Omdömestjänsten

Omdömestjänsten innehåller databaser som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen, samt texter m.m. som är upphovsrättsligt skyddade såsom litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen samt varumärken och andra kännetecken som skyddas av t.ex. varumärkeslagen, och som lagts in av Eniro (gemensamt "Uppgifter").

Omdömestjänsten innehåller även omdömen, betyg, inlägg och andra kommentarer genererade av Användare ("Kommentarer") som kan vara skyddat av immaterialrättslig lagstiftning och som lagts in av Användare. Kommentarer kan ges i relation till de företag, myndigheter, organisationer, föreningar etc. som finns på eniro.se ("Objekten"). Omdömestjänsten kan från tid till annan innehålla Kommentarer som Eniro erhållit från annan webbplats och/eller leverantör. Eniro ansvarar inte för innehållet i sådana Kommentarer.

Eniro strävar efter att i möjligaste mån tillse att Uppgifterna är korrekta. Eniro lämnar dock inte någon garanti eller annan utfästelse avseende uppgifternas korrekthet eller dess beskaffenhet i övrigt, och ansvarar heller inte för riktigheten och sanningshalten i Kommentarer. Användare har inte rätt att gentemot Eniro göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ekonomisk ersättning direkt eller indirekt skada, till följd av fel eller påstått fel i Uppgifterna, Kommentarerna i Omdömestjänsten.

Med undantag för vad som sägs i nästa stycke är det förbjudet att utan Eniros skriftliga samtycke göra kopior - oavsett med hjälp av vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet i Omdömestjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av Omdömestjänsten tillgänglig för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt. Utan samtycke från Eniro är det dock tillåtet att för sin egen och närståendes privata användning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av Omdömestjänsten. Förutsättningarna för att sådan kopiering skall få ske är

 • att kopiorna inte i något sammanhang används i ett kommersiellt syfte,

 • att kopiorna inte vidarebefordras till någon utom den närstående kretsen,

 • att kopieringen inte sker i digital form (endast papperskopior får göras), och

 • att detta copyrightmeddelande bifogas kopian.

Den som önskar använda innehåll ur Omdömestjänsten på annat sätt än vad som ovan angetts ombedes ta kontakt med Eniro.

Interagerande på Webbtjänsten

Användare kan i Omdömestjänsten lämna Kommentarer om ett Objekt eller en tjänst som erbjuds av Objektet. Eniro förbehåller sig rätten att ta bort Kommentarer som saknar direkt samband med Objektet/tjänst.

Genom att lämna en Kommentar i Omdömestjänsten godkänner Användaren dessa Användarvillkor samt att Kommentaren kan publiceras i Omdömestjänsten, eniro.se och i annan produkt eller tjänst som Eniro (dvs Eniro Initaitives AB eller annat bolag inom Enirokoncernen) vid var tid tillhandahåller, eller hos samarbetspartner till Eniro, och därmed bli tillgängligt för alla som besöker Omdömestjänsten, eniro.se och eventuella ytterligare publiceringsplatser. Eniro garanterar dock inte att en lämnad Kommentar publiceras.

Användare ansvarar själv för innehållet i Kommentarer följer dessa Användarvillkor. Användare som lämnar Kommentar i Omdömestjänsten garanterar och accepterar att material som lämnas på eller via Omdömestjänsten inte på något sätt bryter mot eller innebär intrång i rättigheterna tillhörande tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, eller annan rättighet, eller sekretess. Användare garanterar vidare att Kommentarerna inte innehåller smädligt, ärekränkande, rasistiskt eller annat material som enligt svensk lagstiftning inte är tillåtet. Användaren garanterar även att Kommentaren i kombination med Objektet inte syftar till att åstadkomma en kränkning på sådant sätt som beskrivits häri. Användaren ansvarar för att eventuella länkar som läggs in i Kommentaren inte leder till webbsidor som innehåller material som är i strid med gällande rätt eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, kränkande etc.

Eniro övervakar lämnade Kommentarer i rimlig omfattning i enlighet med gällande lagstiftning. Eniro förbehåller sig rätten att ta bort Kommentarer som Eniro anser är i strid med Användarvillkoren, Personuppgiftslagen, Eniros vid var tid gällande riktlinjer eller på annat sätt anses oetiska, olagliga, stötande eller på annat sätt olämpliga att publicera. Sådant beslut att ta bort material från Omdömestjänsten behöver inte föregås av information till Användare. Eniro behöver inte heller ange skäl till varför så beslutat göras.

Kommentarer —

 • En Kommentar ska baseras på Användarens egna, självupplevda erfarenheter av Objekt och vara saklig, sann, ärlig, fullständig och motiverad.

 • En Kommentar ska vara relevant vilket innebär att det ska ha ett direkt samband med det Objekt som visas i relation till Kommentaren.

 • Kommentar som utgör svar på annan Kommentar ska vara relevant med hänsyn till den Kommentar som besvaras.

 • Användare får inte utge sig för att vara annan, eller lämna osanna uppgifter.

 • Det inte är tillåtet att lämna negativa Kommentarer om Objekt i syfte att skada företag. Eniro är alltid restriktiva med negativa Kommentarer där det finns risk för personligt utpekande.

 • Kommentar får inte innehålla utpekande om olaglig verksamhet, känsliga personuppgifter eller annat innehåll kopplat till privatperson som är olagligt enligt Personuppgiftslagen.

 • Eniro är mycket restriktiva mot omdömen som innehåller namn på personer eller andra uppgifter som kan användas för att identifiera viss person på det företag som omdömet avser.

 • En Kommentar får innehålla länk till annan webbplats under förutsättning att innehållet på den webbplats som länken leder till är i enlighet med Användarvillkoren och att webbplatsen kan anses relevant. Med «relevant» avses här att webbplatsen har ett direkt samband med Kommentaren dock utan att den kan ses som marknadsföring för annan verksamhet. Eniro förebehåller sig rätten att ta bort länkar som inte kan anses förenliga med dessa villkor. Vidare är det inte tillåtet att skriva Kommentarer som förmedlar ett kommersiellt (t.ex. marknadsföring/reklam) eller politiskt budskap.

 • Kommentarer får aldrig omfatta material som innebär intrång i annans immateriella rätt eller som innebär en kränkning av den personliga integriteten.

Användare accepterar att Omdömestjänsten (inklusive Kommentarerna) inte får användas på sätt som kan skada Eniro, Eniros webbplatser, servrar eller databaser. Användare är skyldig att hålla Eniro skadelöst för anspråk från tredje part på grund av de Kommentarer som Användare lämnar.

Vidare får Användaren inte;

 • lämna Kommentarer som av Eniro kan anses kan vara kränkande, smädliga, olagliga, provocerade, vulgära eller på annat sätt skadliga, anstötliga eller olämpliga,

 • utge sig för att vara annan person, företag eller annan juridisk person eller på annat sätt vilseleda vem som lämnat till Kommentaren.

 • lägga upp reklam för eller annan information som på något sätt kan anses utgöra reklam för egen verksamhet, inte heller publicera länkar om det inte länkar till annan för omdömet relevant webbplats, massposta omdömen eller erbjuda andra tjänster.

 • genom Kommentar i Omdömestjänsten eller på annat sätt genom Omdömestjänsten lämna privat information om tredje part, inklusive men inte begränsat till adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer eller

 • hota, förtala eller trakassera tredje man.

Personuppgifter

Användaren samtycker genom nyttjandet av Omdömestjänsten till att information som kan utgöra personuppgift, såsom namn, mailadress, IP-nummer och annan eventuell information som lämnas av Användaren i Omdömestjänsten eller i samband med lämnande av Kommentar kommer att behandlas av Eniro i syfte att tillhandahålla, administrera, strukturera och kontrollera Omdömestjänsten och kan komma att publiceras i Omdömestjänsten, samt kan komma att användas för andra till Omdömestjänsten relaterade syften eller i samband med samarbeten med anknytning till Omdömestjänsten. Användare samtycker också att till att Eniro kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag inom samma koncern som Eniro i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera användning av Omdömestjänsten. Det är inte tillåtet att använda annan användares personuppgifter, såsom e-postadresser för direktreklam eller annan oönskad e-post.

Användaren förstår och är medveten om att innehåll i Kommentar som utgör personuppgift om annan ska följa alla riktlinjer i dessa Användarvillkor. Eniro kommer som ett led av personuppgiftsansvaret ta bort alla Kommentarer som innehåller personuppgift som bryter mot bestämmelse i PUL. Företag kan välja bort möjligheten för Eniros användare att läsa och skriva Kommentarer om företaget genom att kontakta oss.

Eniro samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på begäran komma att lämna ut personuppgifter och information i anslutning till användandet av Omdömestjänsten och lämnandet av Kommentarer.

För mer information om hur Enirokoncernen behandlar personuppgifter, se Eniros integritetspolicy

Information om personuppgifter

Önskar privatperson information om vilka personuppgifter om vederbörande som Eniro behandlar inom Omdömestjänsten kan begäran om sådan information skickas skriftligen till Eniros Personuppgiftsombud, Eniro Initiatives AB, 169 87 Stockholm. Sådan information ska innehålla uppgift om namn, personnummer och adress och vara undertecknad.

Åtgärder mot otillåten användning

Eniro ser allvarligt på all otillåten användning av Omdömestjänsten och vidtar aktivt åtgärder mot Användare som gör detta. Eniro förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående varning eller notifikation och utan ansvar för eventuella konsekvenser ta bort Kommentarer.
Om en Användare av Omdömestjänsten anser att publicerad Kommentar kan anses olämplig, kan Kommentaren anmälas enligt abuse-funktion, se under Användarhjälpsidan. Detsamma gäller om Kommentaren innehåller länk som leder till olämpligt eller olagligt innehåll.

Vid upprepade överträdelser av dessa Användarvillkor, eller om Eniro finner skäl för det, kan Användare stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Eniro komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Tvist med anledning av sådan otillåten användning ska avgöras vid Solna Tingsrätt och bedömas utifrån svensk rätt.

Kontakt

Eniro Initiatives AB

Organisationsnummer: 556763-0966

Copyright 2014 Eniro Initiatives AB