Integritetspolicy

Eniro Group Privacy Policy is also available in English here.

Uppdaterad: 2017-02-23

ENIRO

Inom Enirokoncernen (definierad som Eniro AB, org. nr 556588-0936 och dess dotterbolag) behandlar vi personuppgifter för de kunder och användare som använder våra tjänster och produkter. I texten nedan kallas Eniro Sverige AB och dess dotterbolag gemensamt för ”Eniro”. 

Detta är Eniros Integritetspolicy, som är framtagen i syfte att tydliggöra Eniros inställning avseende integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Vi värnar om våra kunders och användares integritet och vi följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson, bl.a., personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL” såväl som EU-rättslig integritetslagstiftning. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. 

Denna Integritetspolicy gäller för alla produkter och tjänster, inklusive, men inte begränsat till, webbplatser och applikationer till surfplattor och mobiltelefoner som tillhandahålls av Eniro och av Eniro närstående bolag i Sverige. För vissa tjänster och produkter som Eniro tillhandahåller kan det finnas särskilda villkor för personuppgiftsbehandling, vilka i förekommande fall tillhandahålls när produkten eller tjänsten i fråga används. Enirokoncernens Integritetspolicy finns även på engelska och du hittar den här.

Genom att använda Webbplatsen och Eniros övriga produkter och tjänster godkänner du denna Integritetspolicy.  Eniro kan komma att ändra och/eller uppdatera Integritetspolicyn och eftersom sådana ändringar inte meddelas på annat sätt än genom att de nya villkoren publiceras på våra webbplatser så rekommenderar vi att du regelbundet tar del av dessa.

Vad är Personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Det innebär att t.ex. följande är att anse som personuppgifter: namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

Insamling och behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, bearbetning, registrering, sammanlänkning, spridning och lagring.

Aktiv och passiv insamling av personuppgifter
Insamlingen av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker t.ex. när du lämnar dina uppgifter till oss i samband med inloggning på Eniros tjänster, vid uppdatering av din personliga information, vid recensioner eller köp i Eniros applikationer eller partners webbplatser. De uppgifter du lämnar är normalt sett, namn, e-mailadress, telefonnummer och ålder. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker med hjälp av andra verktyg (t.ex. genom cookies) anses insamlingen passiv. Ett exempel på data som samlas in när du använder tjänsterna/produkterna och relaterade sidor är t.ex. ditt användarbeteende, alltså vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur ofta du besöker sidorna.

Geografisk lokalisering
Om du vid användningen av våra tjänster och produkter accepterar platstjänster på din dator/telefon/surfplatta eller någon annan enhet, kommer vi regelbundet att samla in mer detaljerad information om din geografiska lokalisering. Vänligen se även villkoren för de enskilda applikationerna avseende detta. Denna information används för att tillhandahålla sidanpassad information och marknadsföring. Informationen kan även användas för att utveckla nya produkter och tjänster och för att tillhandahålla dig med anpassat innehåll, såsom erbjudanden som är relevanta för dig. Om du inte längre önskar att vi samlar in information om din geografiska lokalisering kan platstjänsterna när som helst stängas av. Vi kommer då enbart att uppskatta din geografiska lokalisering baserat på din IP-adress.

Sammanlänkning och data från andra källor
Vid behandlingen av uppgifterna sammanlänkar Eniro uppgifter från andra databaser för att kunna verifiera att uppgifterna är korrekta och möjliggöra profilering för marknadsföring, annonsering och söksyften. Eniros annonseringsnätverk inkluderar våra partners, kunder, annonsörer och leverantörer. För att kunna utvärdera prestandan av deras och våra tjänster förekommer det att Eniro får information om utfallet av de erbjudna tjänsterna, t.ex. avseende vad som händer efter att du har klickat dig in på en webbplats. Det förekommer att leverantörer förser oss med profileringsinformation relaterad till dig, eller uppskattad information om din demografiska profil.

Syftet

Uppfylla våra åtaganden gentemot dig
Eniro samlar in personuppgifter bl.a. för att kommunicera med och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal och för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och produkter. Personuppgifter samlas även in i syfte att administrera och tillhandahålla dig med tillgång till tjänsterna, för att svara på kundklagomål och för att utföra felavhjälpanden. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Anpassad och relevant annonsering
Eniro kan komma att samla in information om hur du som användare använder våra produkter och tjänster för att analysera sökbeteende, av statistiska skäl och för att kunna visa innehåll och reklam som är anpassad för dig, eller för att möjliggöra för våra samarbetspartners att visa material och annonsering som är anpassad för dig. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part som vill erbjuda dig direktmarknadsföring. Eniro sammanlänkar även databaser vid personuppgiftsbehandlingen för att möjliggöra profilering av annonseringen.

Utöver detta analyserar vi marknadstrender och framtida efterfrågan för att kunna utveckla våra tjänster och produkter.

Direktmarknadsföring
Vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring i enlighet med lag och praxis. Vi kan också komma att tillhandahålla sådana personuppgifter till en tredje part som önskar erbjuda dig direktmarknadsföring.

I vissa fall behandlas personuppgifter i syfte att tillhandahålla andra tjänster än Eniros egna tjänster. I dessa fall kan Eniro behandla personuppgifterna för, och i enlighet med instruktioner från, tredje part, t.ex. våra annonseringspartners.

Statistiska skäl
Personuppgifter samlas även in för att förbättra våra produkter och tjänster, för att göra dessa mer användarvänliga, kontrollera att allt fungerar på avsett sätt och för att tillhandahålla information om haverier. Sådan information insamlas t.ex. med hjälp av analysverktyget Inspectlet, Google analytics, Adobe SiteCatalyst, Flurry, HockeyApp, Facebook och med hjälp av cookies som inte innehåller några personuppgifter. Längre ner i Integritetspolicyn finner du mer information om cookies och hur du kan blockera cookies. Vi använder IP-adresser för att t.ex. kunna diagnostisera problem på våra servrar och nätverk och för att administrera våra webbplatser. Vi använder också IP-adresser för statistiska ändamål. 

Din tekniska utrustning
Eniro samlar även in uppgifter om dina enheter och internetanslutningar, t.ex. information genererad genom våra serviceloggar och andra verktyg, inkluderande operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika användare. Detta för att verifiera information och för att öka och optimera anpassade erbjudanden till våra kunder och användare.

Förebyggande av missbruk
För att förebygga, begränsa och utreda olika former av internetmissbruk använder vi även personuppgifter avseende användarens aktiviteter och tekniska data.

Om du inte får information av Eniro om annan behandling av uppgifterna, behandlar Eniro bara personuppgifter för de syften som de samlas in för och i enlighet med denna Integritetspolicy och relevant lagstiftning, Ibland får du kompletterande information om annan personuppgiftsbehandling i samband med att du vill använda specifika tjänster eller produkter som Eniro erbjuder.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter
När det enligt lag krävs att ditt samtycke inhämtas för behandling av vissa typer av personuppgifter, eller för vissa former av behandling, kommer sådant särskilt samtycke att inhämtas från dig innan personuppgifterna behandlas. Vi samlar t.ex. aldrig in eller behandlar personuppgifter som kan anses känsliga utan särskilt samtycke, såsom information om din hälsa eller ditt personnummer. Våra tjänster är inte avsedda att användas av personer under 13 år och Eniro samlar inte avsiktligen in personuppgifter avseende någon person under denna ålder. Om du blir medveten om att ditt barn har tillhandahållit oss personlig information utan ditt tillstånd, vänligen kontakta oss på: personuppgiftsombud@eniro.com.

Facebook
Genom att göra dina Facebook-vänners uppdateringar och kommentarer (”Facebook Information”) tillgänglig på Eniros kartor godkänner du att Eniro (inkluderande närstående bolag) får behandla och dela sådan Facebookinformation för detta syfte och i enlighet med denna Integritetspolicy.

Utlämnande av personuppgifter till annan 
Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolagen inom Enirokoncernen. Eniro kan även komma att överföra personuppgifter till underleverantörer om vi anser det nödvändigt för uppfyllandet av våra åtaganden gentemot dig som kund eller användare. Våra underleverantörer får alltid underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Eniro för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. 

Eniro kan komma att lämna ut uppgifter om ditt sökbeteende i våra tjänster och produkter till våra samarbetspartners. Dessa uppgifter kan även komma att lämnas ut till våra samarbetspartners i syfte att visa intresset för viss annons eller kampanj. Vi samlar inte in information eller visar annonser utifrån information som kan identifiera dig som person utan ditt medgivande.

Eniro kan lämna ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Eniro annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Eniro överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter ske. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår Eniro avtal med sådana underleverantörer (utom när det aktuella landets integritetsskyddslagstiftning har godkänts av EU) som reglerar överföringen av personuppgifter och underleverantörernas hantering av personuppgifterna. Avtalen innehåller de standardvillkor som EU-kommissionen har utfärdat och som uppfyller de krav svensk lag uppställer för att skydda de överförda personuppgifterna. 

Cookies och möjlighet att välja bort cookies
Eniro använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur våra användare utnyttjar våra webbplatser. 

Cookies är små textfiler som lagras i anslutning till de filer som används av din webbläsare när du besöker våra webbplatser. Textfilerna innehåller information som gör det möjligt för oss att t.ex. anpassa våra tjänster så att de passar dig bättre. Ett exempel kan vara när vi genom cookies får information om vad du är intresserad av och därmed kan anpassa den marknadsföring som visas när du besöker våra webbplatser. Vi använder även cookies för att mäta om en annons varit effektiv och för andra statistiska ändamål.

Eniro kan även komma att använda s.k. web beacons - elektroniska bilder som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Web beacons kan även kallas ”single-pixel GIF” eller webbfyrar.

Eniro tillåter även vissa samarbetspartners att lagra cookies eller web beacons i anslutning till de filer som används av din webbläsare i samband med att du besöker våra webbsidor. Eniro använder även cookies och web beacons för att genomföra undersökningar på uppdrag av vissa partners på deras webbsidor. Undersökningarna syftar till att mäta effektiviteten av viss annonsering och våra partners kan sedan få information rörande detta. 

Eniro kan använda olika analysverktyg i syfte att utvärdera och analysera besöksstatistik. Dessa analysverktyg använder cookies vilket innebär att du genom att inte tillåta användningen av cookies även blockerar dessa analysverktyg.

Du kan neka webbplatsen att lagra dina cookies eller web beacons – Du gör dessa inställningar i din webbläsare.  

Observera att om du väljer att blockera cookies eller web beacons så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av våra webbplatser komma att försämras. 

Anpassad annonsering 
Våra produkter och tjänster innehåller anpassad annonsering. Sådan annonsering tillhandahålls av Eniro, våra kunder och/eller av våra samarbetspartners. Vi kan komma att använda dina uppgifter för att välja och anpassa den marknadsföring som visas just för dig vid användning av våra produkter och tjänster.  

Du kan neka Eniro att behandla uppgifter om dig för att anpassa annonseringpå våra webbsidor. Här kan du få mer information om hur du nekar anpassad annonsering och information om hur vi använder uppgifter för att skapa en intresseprofil baserat på din internetanvändning.

Platsbaserade tjänster
För att kunna tillhandahålla platsbaserade produkter och tjänster kan Eniro komma att samla in, använda och dela specifika platsuppgifter, inkluderande verklig geografisk placering av din dator eller annan enhet. Vi använder oss av olika teknologier för att bestämma läge, såsom GPS, Bluetooth och din IP-adress, tillsammans med Wi-Fi hotspots och mobilmastplaceringar.

Detta hjälper oss att förse dig med t.ex. sökningar baserade på din geografiska position, trafikinformation i realtid, färdbeskrivningar liksom möjlighet att ge dig information och erbjudanden från våra kunder.  

Direktmarknadsföring 
Eniro kan komma att använda dina personuppgifter vid direktmarknadsföring och kan även komma att ge tredje part tillgång till uppgifter för detta syfte. 

Eniro skickar emellertid inte (utom i vissa undantagsfall när det är tillåtet enligt lag) direktmarknadsföring via e-post, SMS, MMS eller fax, och lämnar inte heller ut dina personuppgifter till tredje part med rätt till sådan elektronisk direktmarknadsföring, utan att ditt samtycke har inhämtats och utan att du fått information om vilka slags företag som dina uppgifter lämnas till. 

Caller-id (enbart för användare av Android applikationer)
För att kunna förse dig med information om vem som ringer, skickar ett SMS eller vem du ringer, gör appen en sökning i din adressbok när det kommer ett ingående samtal, SMS eller utgående samtal. Telefonnumret laddas upp via internet till vår tjänst, där en annan sökning görs och därefter förser tjänsten dig med ytterligare kontaktinformation. Vi delar inte dessa uppgifter med någon. Informationen delas enbart med dig på din enhet för att förbättra upplevelse av tjänsten.

Säkerhet
Webbplatser som ägs och kontrolleras av Eniro har en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda sådana personuppgifter som befinner sig inom Eniros kontroll. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Friskrivning
Eniros produkter och tjänster kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser  eller innehåll som tillhandahålls av tredje part. Eniro ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats. 

Ändringar och tillägg till Integritetspolicyn
Integritetspolicyn kan komma att ändras från tid till annan, därför rekommenderar vi att du regelbundet klickar på länken för att kunna ta del av den senaste versionen av Integritetspolicyn. Datumet för den senast uppdaterade versionen anges högst upp på Integritetspolicyn.

Utgivningsbevis – www.eniro.se
Webbplatsen www.eniro.se har erhållit utgivningsbevis av Radio- och TV-verket. Detta innebär att webbplatsen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1 469). Som en följd av detta skydd är inte personuppgiftslagen tillämplig vid publicering av personuppgifter på webbplatsen, om sådan tillämpning skulle vara i strid med yttrandefriheten. Mer information om utgivaransvaret finns här.

Eniros personuppgiftsansvarige, kontaktuppgifter samt din rätt till rättelse och registerutdrag 
Eniro Initiatives AB (org. nr 556763-0966) ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker inom Enirokoncernen. Eniro Initiatives AB ser till att övriga bolag i koncernen erhåller tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter och definierar de ändamål för vilka koncernen ska använda personuppgifter. 

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Eniros behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Eniro Initiatives AB, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också kontakta Eniros kundtjänst om de kunduppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga. Du har då rätt att få uppgifterna rättade. 

Om du vill ha information om Eniros behandling av dina personuppgifter, har du också rätt att en gång per kalenderår kontakta Eniro Initiatives AB och utan kostnad få ett registerutdrag som bl.a. visar vilka uppgifter om dig som behandlas. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt till Eniro Initiatives AB till postadressen nedan och ska vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om ditt namn och personnummer. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Eniro.

Eniro Initiatives AB
Attention: Personuppgiftsombud
Box 7044
164 07 Kista
E-post: personuppgiftsombud@eniro.com
© 2017 Eniro Sverige AB

Cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies