Användarvillkor för Eniro Applikation

1. Allmänt om villkoren för användning av Eniros applikationer för iOS och Android (”Applikationen”)

Genom att ladda ned Applikationen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av Applikationen. Med Applikationen avses här såväl mjukvaran som det innehåll (t.ex. kartor, bilder, texter) som tillgängliggörs med hjälp av mjukvaran.

Applikationen innehåller databaser, t.ex. samlingar av namn och adresser, som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen. Applikationen innehåller också texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag. Även mjukvaran skyddas av upphovsrättslagen.

Nedladdning och användning av Applikationen innebär inte att du som användare erhåller immateriella rättigheter till Applikationen - samtliga rättigheter kvarstår hos Eniro Sverige AB och dess licensgivare.

Eniro har rätt att ändra dessa användarvillkor när som helst.

2. Tillåten användning av Applikationen

Med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor är det förbjudet att utan Eniro Sverige AB:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av Applikationen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Applikationen tillgängligt för allmänheten. All kommersiell användning av Applikationen är otillåten.

Utan samtycke från Eniro Sverige AB är det tillåtet att för sin egen och den närmaste familjens användning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet i Applikationen. Förutsättningarna för att denna kopiering skall få ske är
- att kopiorna inte i något sammanhang används i ett kommersiellt syfte,
- att kopieringen inte sker i digital form (endast papperskopior får göras), och
- att detta copyrightmeddelande bifogas kopian.
- att maskinell kopiering av databasen eller delar därav inte sker

Kopiering i digital form får dock ske vid användning av funktionen ”Lägg till i kontakter” i Applikationen.

Du får inte modifiera, lägga till eller radera innehållet i eller delar av Applikationen och inte heller överföra eller använda Applikationen i annan miljö än i den mobiltelefon eller surfplatta som Applikationen laddats ned. Du får inte heller ändra tekniken, dekompilera eller på annat sätt påverka Applikationen.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med Eniro Sverige AB via e-post: medgivande@eniro.com.

3. Ansvar för Applikationen

Eniro strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som tillgängliggörs i Applikationen är korrekta. Eniro lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt.

Användningen av Applikationen i din mobiltelefon eller surfplatta kan påverkas av förhållanden som står utanför Eniro Sverige AB:s kontroll, såsom datasystem, nätverksuppkopplingar, GPS noggrannhet, triangulering av master eller fel på din enhet. Applikationen tillhandahålles därför i befintligt skick och Eniro Sverige AB lämnar inga garantier avseende Applikationens funktionalitet, innehåll eller tillgänglighet. Eniro Sverige AB ansvarar inte för eventuell skada som drabbar dig till följd av brister i Applikationen eller följder av dessa.

Eniro kommer att vidareutveckla Applikationen och har rätt att när som helst ändra eller uppdatera Applikationens innehåll eller funktion.

4. Navigering och kartor

Applikationen innehåller ett navigeringsverktyg som är avsett endast för navigeringsändamål. Eniro ansvarar inte för att navigeringsfunktionaliteten fungerar korrekt och tar inte heller ansvar för att kartorna som funktionaliteten bygger på är korrekta och/eller fullständiga. Varken Eniro eller dess licensgivare ansvarar för skada som kan uppkomma som följd av a) din användning av eller oförmåga att använda verktyget, b) fel eller brist i dess innehåll eller funktionalitet. Användare bär ansvaret för att verktyget alltid används på ett trafiksäkert och korrekt sätt och i enlighet med dessa villkor.

Genom att ladda ner och använda Applikationen tillåter du att uppgifter om var du befinner dig samlas in och behandlas av Eniro och Eniros underleverantörer. Uppgifterna är anonyma och Eniro sparar inte några s.k. personuppgifter utan ditt samtycke. Statistik som visar hur ofta och på vilket sätt navigeringsverktyget används kan komma att användas för att t.ex. förbättra verktyget och Applikationen.

Om du genom din användning av navigeringsverktyget orsakar Eniro eller dess licensgivare skada, äger Eniro rätt att kräva ersättning för sådan direkt och indirekt skada.

5. Ansvar för innehållet i Applikationen och på eniro.se

5.1 UTGIVARANSVAR

Informationen Eniro Sverige AB tillhandahåller i Applikationen publiceras även på www.eniro.se och är att anse som en databas – d v s en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. Grundlagsskyddet innebär bl.a. att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet. Ansvarig utgivare för eniro.se är Dennis Stenberg, utsedd av Eniro Sverige AB. En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

5.2 PERSONGENERERADE TILLÄGGUPPGIFTER

Vissa delar av informationen som finns i Applikationen och på eniro.se (inklusive undersidor) är tillfört av användare av Applikationen och webbplatsen – s.k. Persongenererade Tilläggsuppgifter. Eniro granskar alla Persongenererade Tilläggsuppgifter före publicering på de delar av webbplatsen som omfattas av Eniros utgivaransvar.

För att det ska vara tydligt för dig som användare av Applikationen vilka delar som är Persongenererade Tilläggsuppgifter, så markeras de med ett grönt i, som du kan klicka på.

5.3 ANVÄNDARGENERERADE OMDÖMEN

I Applikationen och på eniro.se förekommer även en webbtjänst med Användargenererade Omdömen (“Omdömestjänsten”). Detta innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Eniros utgivaransvar. Omdömestjänsten är att anse som en elektronisk anslagstavla ("BBS") vilket innebär att lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor är tillämplig (den s.k. BBS-lagen) på de omdömen som lämnas i Omdömestjänsten. Det innebär att den som lämnar omdömet är ansvarig för innehållet. För att tydliggöra detta för dig som användare är innehållet i Omdömestjänsten separerat från övrigt innehåll genom markeringsram i orange och informationstext. De fullständiga Användarvillkoren för Omdömestjänsten hittar du här.

5.4 EXTERNT MATERIAL OCH LÄNKAR

I Applikationen och på eniro.se förekommer även innehåll som tillhandahålls av externa källor och samarbetspartners – s.k. externt material. Sådant innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Eniros utgivaransvar. För att tydliggöra detta för dig som användare är innehållet separerat från övrigt innehåll genom markeringslinje och informationstext.

Eniro ansvarar inte för innehållet i hyperlänkar som leder användare till webbplats som innehas av tredje man. Eniro ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser. Det innebär att utgivaransvaret endast omfattar det som finns direkt publicerat på Eniro.se.

6. Personuppgifter

Enirokoncernen samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (2016/679, "GDRP") och Enirokoncernens vid var tid gällande Integritetspolicy. Om du registrerat dina kontaktuppgifter (t.ex. e-mail) i samband med nedladdningen av Applikationen kan Eniro komma att använda dessa för att informera dig om nyheter, förbättringar av navigeringsverktyget etc.

7. Lag

Svensk rätt ska tillämpas på dessa användarvillkor.

Eniro Sverige AB, 2014